hyuugaxx

15 tekstów – auto­rem jest hyuugaxx.

Siedzę sa­ma w do­mu i myślę, jak­by to było gdy­byś był ze mną. Gdy­by ten vir­tual­ny świat nie zbliżył mnie do Ciebie. Gdy­bym nie myślała co noc o Tobie.

Cho­re vis­tual­ne zauroczenie. 

myśl • 2 czerwca 2012, 01:24

Prze­wijając swo­je życie wstecz, nie widzi­my te­go co sie dzieje wokół nas w cza­sie teraźniejszym. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 października 2011, 00:12

To co było nie powróci. Ko­lego to, że ona ma no­wego nie znaczy, że masz sie­dzieć na cha­cie i się dołować. Weź się w garść! Wyjdź do ludzi.
JA wiem, że nie chciałeś... Sta­rałeś się ją odzys­kać. Ale to co się stało, się nie odstanie.
Mu­sisz pod­nieść wzrok i sta­pić moc­nym krokiem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 września 2011, 12:31

Słońce świeci, zielo­na tra­wa, a ja siedzę w do­mu i myślę... dlacze­go Ciebie nie ma ?. To co się stało sie nie od­sta­nie. Po­zos­tały mi tyl­ko zdjęcia, wspom­nienia i sa­mot­ne sie­dze­nie w tra­wie . 

myśl • 6 września 2011, 15:53

Często dzieje się tak,
żę twój przy­jaciel oka­zuje się nie tyl­ko spe­cem od pocieszania,
od rad i wsze­lakich te­go ty­pu "za­dań". Oka­zuje się,
że oso­ba której poświeciłabyś cały ten czas,
ocze­kuje cze­goś więcej tak sa­mo jak TY.
Mo­rał : Nie chce­cie być TYL­KO przyjaciółmi.chodzi mi tu­taj o re­lac­je mie­dzy nim,a nią. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 sierpnia 2011, 12:44

Przy­jaciel to oso­ba, która zaw­sze sta­nie po Two­jej stro­nie, nie ważne ja­ka jest ko­lej rzeczy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 sierpnia 2011, 12:45

Jes­teś, ale ja od­czu­wam że jest mi Ciebie brak . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 czerwca 2011, 23:21

...bo cza­sami człowiek jest śle­py może nie zauważyć te­go co in­ni dla niego ro­bią widzi tyl­ko zło a dob­ro us­ta­wia w za­pom­nienie myśląc tyl­ko o nie po­wodze­niu ... po pros­tu te­go nie do­cenia, te­go co mu dają in­ni . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 kwietnia 2011, 12:32

I tak jak po­dej­rze­wałam nic się nie zmieni , ta­cy ja­cy są ta­kimi po­zos­taną . Szko­da cza­su na nadzieje. Lecz ona zaw­sze po­zos­ta­nie .... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 kwietnia 2011, 15:51

naj­le­piej jest stanąć z prob­le­mem twarzą w twarz, nie cho­wając sie za przy­cis­ka­mi klawiatury. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 kwietnia 2011, 21:35

hyuugaxx

hyuugaxx

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność